Selgitamaks ja täpsustamaks koolide järelevalve aluseid, oleme kokku pannud allpoololeva materjali, millega soovitame tutvuda kõigil koolide pidajatel, et vältida arusaamatusi järelevalve teostamise käigus.

DOC Juhendmaterjal kooli pidajale

Kooli päevakava, õppekorraldus ja tunniplaan on reguleeritud sotsiaalministri 27.03.2001. a määrusega nr 36  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

PDF Tervisekaitse soovitused arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele. (soovituslik juhend)
 
Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.
 
Ühe õppepäeva tunniplaanis peavad humanitaarained vahelduma reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
 Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
Kontrolltöö – õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö.
Õppetunnid algavad koolis kell 8.00 või hiljem.
Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei tohi olla lühem kui 10 minutit.
Söögivahetund kestab vähemalt 15 minutit ja on soovitatavalt 3.–4. vahetunnil.
Pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine- või lõunasöögi aeg kavandatakse päevakavas nii, et söögikordade vahe oleks 3 kuni 4 tundi.
Kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õpilaskohti, võib kooli õppetegevust korraldada kahes vahetuses. Teise vahetuse tunnid lõpevad hiljemalt kell 19.00.
 
Kodused õpiülesanded
1. klassis koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.
 
Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.
 
Koolitee pikkus ja ranitsa (koolikoti) raskus
Koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km.

 Eesti Vabariigi haridusseaduse alusel on kohalike omavalitsuste pädevuses korraldada laste õiguste kaitset õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras. Seega kui õpilase jalgsikäimise koolitee on pikem, kui 3 km peab kohalik omavalitsus korraldama õpilaste kooli-ja kojuveo.
 
Ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on:
1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;
4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;
7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg.
 
Pikapäevarühma päevakava
Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.
Pikapäevarühmas osalevad õpilased peavad saama koolis täiendava eine- või lõunasöögi
Pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine- või lõunasöögi aeg kavandatakse päevakavas nii, et söögikordade vahe oleks 3 kuni 4 tundi.

Kooli temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse  Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
 
Tervisekaitsenõuete täitmise eest vastutavad kooli pidaja ja kooli direktor (juhataja).

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles