Valga Linnavalitsuse ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühinemise teel moodustunud Valga vald kuulutab välja konkursi vallale sümboolika leidmiseks.

Avaliku konkursi „Valga valla sümboolika konkurss" eesmärk on leida Valga vallale ametlik sümboolika - vapp ja lipp / vapi ja lipu sümbolikavandid.

Konkursitöid saab esitada 15. novembrist kuni 15. detsembri 2017 kella 10ni.

Valga valla sümboolika konkursi tingimused

1. KONKURSI EESMÄRGID
1.1. Konkursi eesmärgiks on leida Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemise teel moodustunud Valga valla ametlik sümboolika - vapp ja lipp. 2. KONKURSI TINGIMUSED
2.1. Konkursi korraldajateks on Valga Vallavalitsus.
2.2. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja üheetapiline.
2.3. Konkurss kuulutatakse välja veebilehel www.valga.ee, infot levitatakse muudes info-, meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.
2.4. Konkurss toimub eesti keeles.
2.5. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.
2.6. Konkursil ei või osaleda komisjoni liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud. 3. KONKURSITÖÖ
3.1. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui lipu kavand.
3.2. Esitatav sümboolika peab vastama heraldika reeglitele, vt https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded. 4. KONKURSITÖÖ ESITAMINE
4.1. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 15.12.2017 hiljemalt kell 10:00.
4.2. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti veel Valga Linnavalitsusse, aadressile Puiestee 8, Valga linn. Märksõna: „Valga valla sümboolika konkurss".
4.3. Saabunud materjalid registreeritakse Valga Linnavalitsuse kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
4.4. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid tuleb posti teel saates esitada kinnises ümbrikus, mille sees on lisaks teine kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete kohta. Konkursi materjalid ja ümbrikud varustada märksõnaga, millega osaleja esineb konkursil. Ümbrik osaleja andmetega avatakse hindamiskomisjoni poolt pärast konkursi tulemuste kinnitamist.
4.5. Konkursitöö tuleb esitada A4 formaadis paberil (vapi- ja lipukavand eraldi lehel)
4.6. Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:
• vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);
• kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);
• konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavad ja illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks. 5. HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE
5.1. Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse omavalitsuse veebilehel ja sotsiaalmeedias.
5.2. Konkursile esitatud kavandeid hindab Valga valla komisjon.
5.3. Komisjonil on õigus kaasata eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on õigus osa võtta hindamiskomisjoni nõupidamistest.
5.4. Kõik komisjoni liikmed hindavad lipu ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis, hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida (see tähendab, et kõrgeima hinnangu võivad saada lipu ja vapi kavandid erinevatelt esitajatelt).
5.5. Hindamine toimub kahes grupis:
1) lapsed kuni 18 eluaastat;
2) täiskasvanud.
5.6. Komisjon esitab välja valitud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks. Vastavad kavandid esitatakse Valga Vallavolikogule konkursi tulemuste kinnitamiseks.
5.7. Konkursi tulemused koos võitjate nimedega avaldatakse omavalitsuste teabekandjatel pärast konkursi tulemuste selgumist.
5.8. Hindamiskomisjonil on õigus sobivate vapi- ja lipukavandi puudumisel esitada ettepanek kuulutada konkurss nurjunuks.
5.9. Konkursitööde hindamise kriteeriumid:
• vastavus konkursi tingimustele ja heraldika põhimõtetele;
• tööl kujutatu sümboolse tähenduse mõistetavus ja põhjendatus;
• originaalsus. 6. AUHINNAFOND
6.1. Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele alljärgnevalt:
1) lapsed kuni 18 eluaastani:
I koht 350 eurot;
II koht 100 eurot;
III koht 50 eurot;
2) täiskasvanud:
I koht 1500 eurot;
II koht 750 eurot;
III koht 250 eurot.
Auhinnafondi summad maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike maksudega, mille kulu kannab korraldaja.
6.2. Komisjon võib auhinnafondi eeldatava tasemega kavandite puudumisel konkursi luhtunuks tunnistada ja jätta auhinnad välja andmata.
6.3. Auhinnad makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul peale konkursi võitja avalikustamist ning sümboolika autoriõigusi ja kasutamist puudutava lepingu sõlmimist. 7. KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS
7.1. Konkursitöid autorile ei tagastata.
7.2. Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursile esitatud töö sisu, näidates ära töö autori nime. Juhul kui autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures, peab ta sellest märgusõnaga kinnises ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.
7.3. Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused lähevad täies mahus konkursikorraldajale üle tähtajatult konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Konkursi võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul konkursi tulemuste avalikustamisest. Lepingus sätestatakse töö tehnilised tingimused.
7.4. Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnafondis.
Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles